div id="main" class="mrs">

Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (IFRS)

27.11.2020.

Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (IFRS)

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 (IFRS 1) - Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

Međunarodni finansijski standard izveštavanja 2 (IFRS 2) - Plaćanja na osnovu akcija

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 3 (IFRS 3) - Poslovne kombinacije

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 4 (IFRS 4) - Ugovori o osiguranju

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 (IFRS 5) - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 6 (IFRS 6) - Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 7 (IFRS 7) - Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 (IFRS 8) - Segmenti poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 9 (IFRS 9) - Finansijski instrumrnti

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 10 (IFRS 10) – Konsolidovani finansijski izveštaji

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 11 (IFRS 11) – Zajednički aranžmani

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 (IFRS 12) – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 13 (IFRS 13) – Odmeravanje fer vrednosti

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 14 (IFRS 14) – Regulisana vremenska razgraničenja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 15 (IFRS 15) – Prihod od ugovora sa kupcima

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 16 (IFRS 16) – Lizing

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.