Linkovi

Institucije RS

Predsjednik Republike Srpske
www.predsjednikrs.net
Narodna skupština Republike Srpske
www.narodnaskupstinars.net
Ustavni sud
www.ustavnisud.org
Ministarstvo unutrašnjih poslova
www.mup.vladars.net
Poreska Uprava Republike Srpske
www.poreskaupravars.org
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
www.gsr-rs.org
Direkcija za privatizaciju
www.rsprivatizacija.com
Banjalučka berza
www.blberza.com
Privredna komora
www.komorars.ba
Republički zavod za statistiku
www.rzs.rs.ba
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
www.sec.rs.ba
Urbanistički zavod Republike Srpske
www.iu-rs.com
Univerzitet u Banjoj Luci
www.unibl.org
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
www.unssa.rs.ba
Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske
www.slglasnik.org

Institucije BiH

Predsjedništvo BiH
www.predsjednistvobih.ba
Savjet ministara Bosne i Hercegovine
www.vijeceministara.gov.ba
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine
www.mvp.gov.ba
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
www.mpr.gov.ba
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
www.mhrr.gov.ba
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
www.ustavnisud.ba
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH
chj.mft.gov.ba/?lang=sr
Direkcija za evropske integracije
www.dei.gov.ba
Direkcija za implementaciju CIPS projekta
www.cips.gov.ba
Regulatorna agencija za komunikacije
www.cra.ba
Agencija za statistiku BiH
www.bhas.ba
Centralna banka Bosne i Hercegovine
www.cbbh.gov.ba
Agencija za osiguranje depozita BiH
www.aod.ba
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine
www.ohro.ba